Passend Onderwijs binnen SCPO Lelystad

Vanaf 1 augustus 2014 is de wetgeving op passend onderwijs van toepassing. Bij de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in Lelystad (SCPO) bieden we de aan ons toevertrouwde leerlingen goed en gedegen onderwijs, in een veilige en vertrouwde omgeving.

Die omgeving is in eerste instantie één van onze basisscholen. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig in de eigen school, soms is een plek nodig in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Om invulling te geven aan die opdracht, werken de scholen in Lelystad samen in het samenwerkingsverband in onze regio. Nadere informatie over ondersteuning en activiteiten van het samenwerkingsverband vindt u op https://passendonderwijslelystaddronten.nl/

 

Passend Onderwijs bij SCPO Lelystad

Via de projectgroep Passend Onderwijs wordt binnen SCPO gedaan aan planvorming met het oog op de realisatie van een samenhangend en dekkend aanbod voor de leerlingen die op de SCPO-scholen zitten. Elke school heeft een kwalitatief goed werkende ondersteuningsstructuur en leerkrachten kunnen omgaan met verschillen in de klas.

 

Het ondersteuningsteam (OT)

Elke school heeft een ondersteuningsteam. Dit bestaat uit deskundigen op wie leerkrachten een beroep kunnen doen als een leerling zich niet voldoende ontwikkelt.

 

Extra ondersteuning

Als het ondersteuningsteam extra ondersteuning (hulp) voor een leerling nodig vindt, dan kan een beroep gedaan worden op het Onderwijsloket van het samenwerkingsverband of één van de mogelijkheden die SCPO zelf kan bieden:

  • het Expertiseteam SCPO;
  • arrangement educatieve zorgboerderij De Huif;
  • arrangementen meer- en hoogbegaafdheid verzorgd door SCPO, deels in samenwerking met andere besturen.
  • Daarnaast is er ruimte voor enkele specifieke arrangementen, waaraan in samenwerking met o.a. de Gemeente Lelystad een bijdrage wordt geleverd. 

Het Expertiseteam SCPO 

Het Expertiseteam SCPO richt zijn ondersteuning op zowel de leerling als de leerkracht. Bij de hulpvraag wordt een ondersteuningsvraag in kaart gebracht voor zowel leerling als leerkracht, gericht op ‘wat heeft deze leerling nodig’ en ‘wat heeft de leerkracht nodig om de leerling in het vervolg zelf te kunnen begeleiden’. Overige diensten van het Expertiseteam SCPO zijn: Rots en Water-trainingen, logopedie, beeldcoaching / school video interactie begeleiding (SVIB), ondersteuning van een groepje leerlingen.

 

Meer- en hoogbegaafdheid

SCPO verzorgt al enige jaren een ‘bovenschools’ aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen . Dit aanbod omvat een dagdeel per week en wordt geboden op De Schakel en De Wingerd.

In samenwerking met andere besturen is een pilot gestart om op drie locaties in de stad een dekkend aanbod te realiseren. Hierbij blijven de kinderen ingeschreven staan op hun reguliere school; daarnaast bezoeken zij één dag per week de voorziening in hun buurt of wijk.

 

Specifieke zorgarrangementen op maat

'Zorgarrangementen op maat’, waarmee tijdelijk extra handen in de klas gerealiseerd kunnen worden, betreffen bijvoorbeeld leerlingen met Achondroplasie en Downsyndroom. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door co-financiering met zorgmiddelen via de Gemeente Lelystad.

 

Overig

Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften kan een beroep gedaan worden op ondersteuning via:

  • Jeugd en Gezinsteams (JGT); 
  • Centrum Jeugd en Gezin (CJG): het aanspreekpunt voor ouders bij opvoedings- en opgroeivragen;
  • de Kleine Prins, voor leerlingen met een lichamelijke beperking, een chronische of langdurige ziekte;
  • Visio, specialist op het gebied van leerlingen met een visuele beperking;
  • Kentalis, specialist op het gebied van onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen of communiceren.