Nieuws

11 oktober 2019

Maandbericht (28) - Jay Marino bij SCPO

De stichtingsbrede studiedag van SCPO Lelystad op

9 oktober jl. stond in het teken van het creëren van een lerende cultuur die bijdraagt aan continue, gedragen verbetering.


Maandbericht (28) - Jay Marino bij SCPO
's Ochtends kwamen de zeven professionele leergemeenschappen (PLG) bijeen. In de middag was er een plenair deel, waarin Jay Marino ons meenam in het proces van Continu Verbeteren. Deze aanpak sluit naadloos aan op de vier kernelementen uit het nieuwe koersplan ‘Ruimte voor goed onderwijs 2019-2023’. Dit zijn de onderdelen Focus op richting, Collegiaal leren en verbeteren, Verdiepend leren en innoveren, Slim verantwoorden op kwalificatie, socialisatie en persoonswording. 

 

 

 

 

 

Jay Marino, de founding father van Continuous Improvement, aan het woord:

 

“Het proces van continu verbeteren start altijd met de waaromvraag: wat bindt ons, waar staan wij voor? Alleen vanuit intrinsieke motivatie lukt het ontwikkelingen echt duurzaam in de school en in de klas te krijgen. Werken vanuit intrinsieke motivatie betekent dat iedere stem telt. Iedereen wordt betrokken bij het verbeterproces vanuit eigen context, invloedsfeer en motivatie. Dat betekent in de school veel deelplannen op bijvoorbeeld het niveau van onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

 

 

 

Na de waaromvraag volgt het hoe en het wat: wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen? Continu verbeteren gaat uit van stap voor stap continu werken aan duidelijke doelen (clear direction), deelresultaten en de acties die daarbij nodig zijn. Kenmerkend is ook het samenwerken vanuit shared leadership teams. Gedeeld leiderschap betekent een werkwijze waarin een groepje medewerkers samen de voortgang van het verbeterproces bewaakt. Voor leidinggevenden betekent dit loslaten en vertrouwen hebben, maar ook een coachende en faciliterende manier van leidinggeven. Wat helpt jullie om de doelen te behalen?

Eigenaarschap en in verbinding werken, alignment, zijn sleutelwoorden bij continu verbeteren. Alle partijen in de school werken vanuit eigen doelen en deelresultaten aan dezelfde visie, missie, waarden en doelen van de school. Samenvattend start het proces dus met de vragen: waar staan jullie voor? Waar sta je nu en waar wil je in de toekomst staan? Mensen in teams werken met elkaar vanuit eigen professionele ruimte en gedeeld leiderschap aan het toekomstperspectief.”

 

We zijn duidelijk geïnspireerd door het aanstekelijke verhaal (een ‘presentation’ en niet een ‘story’) van Jay Marino. Zijn aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, die ook de basis vormen voor de aanpak binnen SCPO Lelystad. Zo vormt de aanpak van verdiepend leren van Michael Fullan de inhoudelijke basis. De acht stappen van veranderen van John Kotter staan centraal in het veranderproces: hoe begin ik, welke stappen volgen elkaar op, waar sta ik nu en waar wil ik in de toekomst staan. Aan Robert Marzano ontleent hij de gedachten over leerlingbetrokkenheid, het doelen stellen en de feedback-cyclus in het proces.

En niet in de laatste plaats kent Continuous Improvement een ‘verborgen curriculum’ van 21e-eeuwse vaardigheden en richt het zich op socialisatie, kwalificatie en subjectwording. Daar is Gert Biesta onze bron voor.

 

Zo willen we binnen SCPO Lelystad stappen zetten vanuit een lerende cultuur die bijdraagt aan continue, gedragen verbetering. Het motto van Jay Marino past ons dan ook: ‘Continuous Improvement through teamwork, collaboration & shared leadership!’

 

Tot slot nodigen wij onze medewerkers van harte uit om hun bevindingen van deze dag met ons te delen door middel van het evaluatieformulier!


Willem de Jager,                                                                  oktober 2019

voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad