Nieuws

11 november 2019

Kwartaalbericht SCPO Lelystad

Binnen SCPO Lelystad zien we volop ontwikkelingen, zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau. 

Kwartaalbericht SCPO Lelystad
In organisatorische zin hebben we hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. Daar zien we nu duidelijk de (eerste) resultaten van en daar plukken we de (eerste) vruchten van. Hoe hebben we deze omslag tot stand gebracht? Bij verandering en verbetering gaat het eerst en vooral om de juiste mindset, samen met een cultuur waarin groei en ontwikkeling omarmd worden. Om leren van en met elkaar. 

 

We hebben niet gekozen voor de kortste weg naar kortdurend succes. We hebben gekozen voor een werkwijze die ons helpt bij het groeien in de basis, met de bedoeling deze groei te onderhouden en door te ontwikkelen. Toekomstbewust en duurzaam, betekenisvol en onderscheidend. Om zo echt werk te maken van onderwijskwaliteit.

 

In het nieuwe koersplan ‘Ruimte voor goed onderwijs 2019-2023’ hebben we een paar onderdelen als richtinggevend en dus niet onderhandelbaar benoemd:

 • Vanuit visie focussen we op brede talentontwikkeling en vinden we kwalificatie (leren weten en leren doen), socialisatie (leren samenleven) en persoonswording (leren zijn) voor iedereen (‘het hele kind’, ‘de hele mens’) van belang.
 • Via de methode Continu verbeteren maken we samen afspraken over lesgeven die gelden op iedere school. We beantwoorden de vraag ‘Welke acties en gedrag zien we overal terug?’ en met overal bedoelen we op alle lagen in de organisatie. 
 • De pedagogische component kan een krachtig kenmerk zijn van een school in ontwikkeling. Deze tijd vraagt om anders leren. Verdiepend leren richt zich op de actieve vaardigheden van leerlingen en gaat ook over ‘leren hoe te leren’.
 • Via de methode Tri-band verantwoorden beantwoorden we vragen als ‘Hoe meten, weten en zien we dat het goed gaat?’ en ‘Welke bewijzen hebben we daarvoor?’

Welke ontwikkelingen zien we concreet in de onderwijspraktijk van alledag?

 • De resultaten van de eindtoetsen zijn voor zes van onze zeven basisscholen positief. Dat is een positieve trend. De rapportage van de IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: een individuele leerlingrapportage, een groeps- en een schoolrapportage. De IEP Eindtoets geeft een uitslag op referentieniveau voor taal en rekenen en een schooladvies. We leveren bij de rapportage een toelichting voor ouders. 
 • De leerlingaantallen ontwikkelen zich gemiddeld genomen conform verwachting. Er is sprake van een voorziene daling bij CBS 3Sprong. Bij CBS De Schakel is de daling forser dan verwacht. Dit hangt (mede) samen met het traject richting vervangende nieuwbouw in de Botter dat in gang is gezet, waarbij wij de dependance in de Landstrekenwijk zullen opgeven. Bij Kindcentrum Het Mozaïek is juist sprake van een groei die groter is en sneller verloopt dan verwacht. Naar het zich laat aanzien zullen we het doel van zes groepen met ingang van volgend schooljaar weten te realiseren. Daarom wordt een extra lokaal gereed gemaakt voor het onderwijs.
 • We zijn in schooljaar 2019-2020 gestart met zeven professionele leergemeenschappen op de onderwerpen Taal, Rekenen, Continu verbeteren, Wetenschap & Technologie, Meer- en hoogbegaafdheid, Het jonge kind, Onderwijs & ICT. Iedere PLG heeft een coördinator die voor deze taak vier uur per week ambulante tijd beschikbaar krijgt. 
 • De drie projectgroepen Passend onderwijs en Continu verbeteren, Verdiepend leren en Slim verantwoorden, Personeel en Identiteit zijn gecontinueerd, maar deels wel veranderd qua personele bezetting. Projectleiders zijn en blijven Eline de Vries, Chris Klaver en Harriëtte Lokken. In deze projectgroepen zal de uitwerking van de doelen uit het koersplan voorop staan. 

Welke noemenswaardige financiële ontwikkelingen zien we in het derde kwartaal?

 • De personele bekostiging, het budget voor personeel- en arbeidsmarktbeleid en de materiële instandhouding liggen nagenoeg op het niveau van de begroting.
 • De onzekerheid m.b.t. de verhoging van de bekostiging t.o.v. de CAO-verhoging is er nog steeds. Op basis van de huidige informatie zal dit ruim €175.000 aan extra baat betreffen. Waarschijnlijk moet echter een groot gedeelte van deze middelen ingezet worden voor de nieuw af te sluiten CAO. Daarom doen we hier in de prognose niets mee.
 • Er is een bonus van het Vervangingsfonds ontvangen van €25.000. Ook valt de afrekening van de Flevopool met SKO en Stichting School over 2018 positief uit.
 • Op basis van de algemene financiële positie en het jaarrekeningresultaat 2018 is voorgesteld om een nieuwe bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls voor het schooljaar 2019 – 2020 in te stellen voor in totaal €175.000. Voor 2019 betekent dit dus een extra te besteden bedrag bovenop de begroting van €73.000 (5/12). Deze laatste post van €73.000 is in de prognose meegenomen als zijnde salariskosten t.l.v. de bestemmingsreserve. 

 

Willem de Jager                                                             november 2019

College van Bestuur SCPO Lelystad